REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupów w naszym sklepie, niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnościa gospodarczą lub zawodową;
Kupujący – użytkownik, który zawiera lub zawarł umowę sprzedaży;
Sprzedający – przedsiębiorca i usługodawca prowadzący sklep internetowy pod adresem https://cyberzakupy.pl;
Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego działającego pod adresem cyberzakupy.pl;
Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem: https://cyberzakupy.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia;
Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta na odległość, pomiędzy sklepem internetowym – Sprzedającym, a Kupującym, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz. U . z 2014 r., poz. 827 z późniejszymi zmianami). Potwierdzenie Zamówienia wysyłane do Kupującego jest tożsame z zawarciem Umowy Sprzedaży;
Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późniejszymi zmianami);
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami);
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: https://cyberzakupy.pl lub firmowym profilu Facebook lub Instagram.
Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Sklep internetowy, działający pod adresem: https://cyberzakupy.pl, prowadzony jest przez CYBERlabs-Systemy Informatyczne Krzysztof Łojowski, ul.Willowa 10, 32-040 Ochojno, NIP: 6791713508, REGON: 351476417.
Firma wpisana jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej (CEiDG).

e-mail: sklep@cyberzakupy.pl , tel. +48 500066644

Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
– zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu Internetowego;

– warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego;

– zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze sklepu internetowego użytkownik powinien dysponować:
– urządzeniem mającym dostęp do Internetu
– przeglądarką internetową Edge, Chrome, Firefox, Opera i inne obecne na rynku przeglądarki internetowe obsługujące najnowsze standardy i zabezpieczenia stosowane na stronach internetowych. Należy zauważyć, iż posiadając zawsze aktualną wersję przeglądarki, możemy być pewni pełnej funkcjonalności Sklepu.

W celu korzystania ze Sklepu Internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sklep Internetowy zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu Internetowego oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

Rejestracja w ramach Sklepu Internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.
Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu

Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

Sklep Internetowy może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

– podał w trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
– dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu Internetowego,
– dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sklep za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sklepu.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep Internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

Klient zobowiązany jest w szczególności do:
– niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
– korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
– niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
– korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sklepu,
– korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
– korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową, pod którą działa Sklep Internetowy firmy CYBERlabs-Systemy Informatyczne, dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.
W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.
Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sklepem Internetowym Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą wszystkie istotne elementy Zamówienia. Ta wiadomości e-mail potwierdza tylko otrzymanie Zamówienia i nie stanowi oświadczenia woli zawarcia umowy. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta drugiej wiadomości email zawierającej ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Ta wiadomości e-mail stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy ze Sklepem.
Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V. Dostawa

Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem:
– Firmy kurierskiej
– Paczkomatów INPOST
– Transportu własnego

Istnieje możliwość, po wcześniejszym uzgodnieniu, odbioru osobistego zamówionego towaru w naszym sklepie: CYBERlabs-Systemy Informatyczne, ul.Willowa 10, 32-040 Ochojno, gm.Świątniki Górne, Polska, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00, z wyjątkiem świąt państwowych.
Odbierając zamówiony towar w sklepie, zamówienie musi być wcześniej opłacone.

Koszty dostawy wynoszą: o ile ustalenia indywidualne z klientem nie mówią inaczej, opłata za transport jest naliczana zgodnie z danymi zamieszczonymi na stronie Sklepu Internetowego. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

Termin realizacji dostawy wynosi zwykle do 3 dni roboczych od zatwierdzenia zamówienia (powiadomienie o statusie: gotowe do wysłania). Zamówienie realizowane jest do 7 dni roboczych (powiadomienie o statusie: w trakcie kompletowania). Większość asortymentu posiadamy w ciągłej sprzedaży i znajduje się on w naszym magazynie. Realizacja zamówień tych produktów realizowana jest w następnym dniu roboczym. W sporadycznych przypadkach gdy towar nie jest aktualnie dostępny lub specyfika zamówienia wymaga przystosowania do indywidualnych preferencji klienta, czas realizacji zamówienia może się wydłużyć, będzie uzgadniany telefonicznie z zamawiającym i liczy się od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia w Sklepie.
Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia jest liczony od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

VI. Ceny i metody płatności

Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

Klient ma możliwość uiszczenia ceny za pomocą poniższych metod:

– przelewem na nasze konto
– płatnością elektroniczną
– BLIK
– płatności kartami płatniczymi: Visa, Visa Electron, Mastercard, Mastercard Electronic, Maestro
– Revolut Pay
– Google / Apple Pay
– leasing, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie szybkich płatności jest PAYNOW (dotyczy płatności z oznaczeniem PAYNOW) lub MONTONIO (dotyczy płatności z oznaczeniem MONTONIO). Operatora płatności można wybrać w module WYBÓR METODY PŁATNOŚCI podczas składania zamówienia.

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A. (dotyczy płatności PAYNOW) lub REVOLUT (dotyczy płatności z oznaczeniem Revolut). Operatora płatności można wybrać w module WYBÓR METODY PŁATNOŚCI podczas składania zamówienia.

Podmiotem obsługującym płatności REVOLUT Pay oraz Google / Apple Pay jest Revolut Bank UAB.

Podmiotem obsługującym płatności za pomocą leasingu jest LeaseLink Sp.z o.o.

Nie opłacenie zamówienia w terminie do 5 dni od daty złożenia zamówienia, skutkuje automatycznym anulowaniem zamówienia.

VII. Prawo odstąpienia od umowy, zwroty

Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podania przyczyny w terminie 14 dni. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (CYBERlabs-Systemy Informatyczne, ul.Willowa 10, 32-040 Ochojno, sklep@cyberzakupy.pl, telefon: +48 500066644) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, pomniejszone o koszt dostarczenia towaru ze sklepu na wskazany w zamówieniu Państwa adres, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania i oceny stanu zwracanej rzeczy.
W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
Naruszenie oryginalnego opakowania lub inne czynniki uniemożliwiające ponowną sprzedaż rzeczy jako nowej, może skutkować odmową odstąpienia od umowy, w takim przypadku Klient zostanie pisemnie powiadomiony o tym fakcie za pomocą poczty elektronicznej, a towar zostanie do niego odesłany w takim samym stanie, jak został do nas zwrócony.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

Umowy, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta, służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Za takie, traktujemy również towary, w których jest możliwość wybrania opcji (kolor obudowy, ramki, inne cechy), ponieważ Producent dostosowuje swój towar pod indywidualne zamówienia składane przez nas w imieniu Klienta naszego sklepu internetowego.

Umowy, których przedmiotem są treści cyfrowe, nie podlegają procedurze odstąpienia od umowy, o czym Kupujący jest informowany podczas składania zamówienia i dobrowolnie wyraża na to zgodę, jak również o tej decyzji, jest informowany mailem w treści specyfikacji zamówienia.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY do pobrania w wersji pdf

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY – TREŚĆ

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat: CYBERlabs-Systemy Informatyczne, ul.Willowa 10, 32-040 Ochojno , sklep@cyberzakupy.pl , telefon: +48 500066644

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

CYBERlabs-Systemy Informatyczne oraz sklep działający pod adresem: https://cyberzakupy.pl jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu niezgodności towaru z umową w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] Kodeksu Cywilnego.
Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: CYBERlabs-Systemy Informatyczne, ul.Willowa 10, 32-040 Ochojno, sklep@cyberzakupy.pl. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
Sklep nie jest producentem Towarów, jednak wszystkie Towary dostępne w Sklepie objęte są gwarancją Sklepu Internetowego jako sprzedawcy. Sklep ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej lub informacji dołączanej do zakupionego produktu. Producent może ponosić niezależną odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej wydanej przez producenta. Jeśli dokument gwarancyjny producenta przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej. Wyjątkiem odpowiedzialności gwarancyjnej sklepu, jest oferowane w Sklepie oprogramowanie, którego Sklep nie jest producentem i jest ono sprzedawane w formie tak, jak jest (as is), odpowiedzialność za te produkty ponosi producent oprogramowania, jest on właścicielem kodu oraz algorytmów, które składają się na działanie oprogramowania.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

Sklep podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu Internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sklep o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: CYBERlabs-Systemy Informatyczne, ul.Willowa 10, 32-040 Ochojno, sklep@cyberzakupy.pl.
W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. Klauzula informacyjna

Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako: “RODO” informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CYBERlabs-Systemy Informatyczne, ul.Willowa 10, 32-040 Ochojno, sklep@cyberzakupy.pl , telefon: +48 500066644

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług związanych z zakupem i dostawą towarów i usług będących przedmiotem oferty sklepu internetowego na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f lub Art.9 ust.1 lit. a, b, c, d, h, i, j – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Pani/Pana dane zebrane na skutek wizyty w Sklepie, nie są profilowane, są zbierane tylko w celach statystycznych informujących Sklep o sposobie korzystania ze Sklepu przez Klientów.

3. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat (zgodnie z przepisami Ustawy o Rachunkowości oraz Ordynacji Podatkowej)

4. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

5. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

6. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować brakiem możliwości zawarcia umowy kupna-sprzedaży towarów i usług będących przedmiotem oferty sklepu internetowego. Dane są przekazywane do podmiotów obsługujących płatności elektroniczne oraz spedycję w celu realizacji zwartej umowy kupna-sprzedaży

7. Podanie danych (adres e-mail) jest wymagane do subskrypcji newslettera w zakresie wskazanym w formularzu. Podanie tych danych jest dobrowolne. Przysługują Pani/Panu prawa jak w p.4 niniejszej KLAUZULI INFORMACYJNEJ.

XI. Postanowienia końcowe

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem Internetowym, a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem Internetowym, a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu.
Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

XII. Polityka prywatności

Zapisy polityki prywatności są dostępne na stronie Sklepu po kliknięciu TUTAJ lub po wybraniu zakładki “Polityka prywatności” dostępnej w stopce strony, w menu “Na skróty”.